IZJAVA O ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov

Splošno

Podjetje Martina Zupanc Lah s.p. (v nadaljevanju Podjetje) se zavezuje, da bo varovalo zaupnost
osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje
uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih
podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred
kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu
podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.
Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko
obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.
Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu
podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osebnih podatkov

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje
uporabnikove podatke:
ime in priimek
naslove za dostavo
firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
kontaktno telefonsko številko

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.
Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima
ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov, in ki so pogodbeno zavezani k istim
standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.
Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani
skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge
države.

Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani za namen izvedbe spletnega nakupa, se
uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

Izvajanje politike zasebnosti

Podjetje ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno
s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov
uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo
varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti
osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih
podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj.
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti
otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za
katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali
skrbnikov.
Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli
osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov,
sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do
izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Dodatno

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih
podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega
dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo
omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega
zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako
ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in
uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih
izdelkov (podatki o prejemniku, naslov za dostavo, telefonsko številko za obvestilo o dostavi paketa
in/ali reševanju težav pri dostavi in naslov elektronske pošte za obvestilo o statusu dostave paketa).
Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa
v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v
spletni trgovini prišlo do težav.